PHP Qr code Cakephp, fix lỗi Cannot redeclare class QRcode

Generate QR Code trong Cakephp cũng như là PHP, Sau đây là đoạn code Nạp thư viện QR Code, tải thư viện từ đây. include “phpqrcode/qrlib.php”; ở PHP 5.3 có thể gặp lỗi sau khi nạp thư viện Fatal error: Cannot redeclare class QRcode in Dphpqrcode\qrencode.php on line 156 cách giải quyết là đổi tên chúng: class QRcode…

Javascript Catch change class event

How to catch event when element change a class html <div id=”foo”>Click a Button!</div> <button id=”add”>Add</button> <button id=”remove”>remove</button> css #foo{ background-color: red; } #foo.green{ background-color: green; } js function addClassNameListener(elemId, callback) { var elem = document.getElementById(elemId); var lastClassName = elem.className; window.setInterval( function() { var className = elem.className; if (className !== lastClassName) { callback(); lastClassName =…