Cách làm website cuộn kiểu Parallax – How TO – Parallax Scrolling

Cách làm website cuộn kiểu Parallax – How TO – Parallax Scrolling .bgimg { background-image: url(img_parallax3.jpg); min-height: 400px; position: relative; opacity: 0.65; background-attachment: fixed; background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; } Tham khảo thêm tại: https://www.w3schools.com/howto/howto_css_parallax.asp

Message Code

codeSuccess 200 OK : The request is OK (this is the standard response for successful HTTP requests) codeCreated 201 Created :The request has been fulfilled, and a new resource is created codeAccepted 202 Accepted : The request has been accepted for processing, but the processing has not been completed codeNonAuthoritativeInformation 203 Non-Authoritative Information : The…

Tạo form gmail đặt trước với nội dung tùy biến sẵn chỉ bằng URL

Tạo mẫu form gmail cho thẻ <a> chỉ với url vd: Gửi https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&su=Ghi+chú+từ+Huỳnh+Nhật+Hoàng+gửi+đến+Trang+Facebook+Dòng+Chúa+Quan+Phòng+La+Pommeraye+của+bạn&to=mariadathao206@gmail.com&body=Tên+của+bạn:%0A%0ASố+điện+thoại:%0A%0ACâu+hỏi+của+bạn: tham số: view=cm fs=1 tf=1 source=mailto su= chủ đề mail to: người nhận body: nội dung mail đặt trước  

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG MS SQL (DATA TYPES)

Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data types) Trong Microsoft SQL mỗi cột (column), biến cục bộ (local variable) biểu thức (expression) và tham số (parameter) đều có một kiểu dữ liệu liên quan. Dưới đây là các kiểu dữ liệu trong SQL. Exact numberics (số chính xác, không sai số): Integers (số nguyên): Bigint:…