require __DIR__.'/PHPMailer-master/class.phpmailer.php';
require __DIR__.'/PHPMailer-master/class.smtp.php';

$this->mail = new PHPMailer();
$this->mail->IsSMTP(); // set mailer to use SMTP

dùng tài khoản Office 365

$this->mail->Host ="smtp.office365.com"; // specify main and backup server
$this->mail->Port = 587; // set the port to use
$this->mail->SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication
$this->mail->SMTPSecure = "tsl";
$this->mail->Username = "yourmail@yourdomain";// your SMTP username or your gmail username
$this->mail->Password = "yourpass"; // your SMTP password or your gmail password
$from = "yourmail"; // Reply to this email
$this->mail->From = $from;
$this->mail->FromName = "Name"; // Name to indicate where the email came from when the recepient received

Dùng tài khoản gmail

$this->mail->Host ="smtp.gmail.com";
$this->mail->Port = 465; // set the port to use
$this->mail->SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication
$this->mail->SMTPSecure = 'ssl';
$this->mail->Username ="yourmail@gmail.com"; // your SMTP username or your gmail username
$this->mail->Password = "yourpass"; // your SMTP password or your gmail password
$from = "yourmail@gmail.com"; // Reply to this email
$this->mail->From = $from;
$this->mail->FromName = "Your Name";

 

 

if(!$mail->Send())
{
echo "<h1>Lỗi: " . $mail->ErrorInfo . '</h1>';
}
else
{
echo "<h1>Gửi mail thành công</h1>";
}

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *