Generate QR Code trong Cakephp cũng như là PHP,
Sau đây là đoạn code

Nạp thư viện QR Code, tải thư viện từ đây.

include "phpqrcode/qrlib.php";

ở PHP 5.3 có thể gặp lỗi sau khi nạp thư viện
Fatal error: Cannot redeclare class QRcode in Dphpqrcode\qrencode.php on line 156

cách giải quyết là đổi tên chúng:

class QRcode {

thành
class QRcode_ {

và chỗ nào gọi nó thì

$code = new QRcode();

thành

$code = new QRcode_();

 

Thư mục chứa ảnh QR Code

$PNG_TEMP_DIR = 'qrcode_folder/';

Kiểm tra đầu vào
$errorCorrectionLevel = 'L';$errorCorrectionLevel = 'L';    

if (isset($_REQUEST['level']) && in_array($_REQUEST['level'], array('L','M','Q','H')))
$errorCorrectionLevel = $_REQUEST['level'];    
$matrixPointSize = 4;
if (isset($_REQUEST['size']))
$matrixPointSize = min(max((int)$_REQUEST['size'], 1), 10);

 //it's very important!      

if (trim($_REQUEST['text-column']) == '')     
die('data cannot be empty! <a href="?">back</a>');        

$filename = $PNG_TEMP_DIR.'test'.md5($_REQUEST['text-column'].'|'.$errorCorrectionLevel.'|'.$matrixPointSize).'.png';    

Tạo QR Code

QRcode_::png($_REQUEST['text-column'], $filename, $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize, 2);    

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *