CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG MS SQL (DATA TYPES)

Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data types) Trong Microsoft SQL mỗi cột (column), biến cục bộ (local variable) biểu thức (expression) và tham số (parameter) đều có một kiểu dữ liệu liên quan. Dưới đây là các kiểu dữ liệu trong SQL. Exact numberics (số chính xác, không sai số): Integers (số nguyên): Bigint:…