Chèn Like, Share, Comment Facebook vào trang web

Chèn Like, Share, Comment Facebook vào trang web Đầu tiên phải tạo facebook app trước, truy cập https://developers.facebook.com/apps/ rồi tạo app cho trang web. sau đó chèn đoạn mã có chứa appId vào bất cứ đâu trong trang web, tốt nhất là trong file header, cuối thẻ <head> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId :…