Tạo form gmail đặt trước với nội dung tùy biến sẵn chỉ bằng URL

Tạo mẫu form gmail cho thẻ <a> chỉ với url vd: Gửi https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&tf=1&source=mailto&su=Ghi+chú+từ+Huỳnh+Nhật+Hoàng+gửi+đến+Trang+Facebook+Dòng+Chúa+Quan+Phòng+La+Pommeraye+của+bạn&to=mariadathao206@gmail.com&body=Tên+của+bạn:%0A%0ASố+điện+thoại:%0A%0ACâu+hỏi+của+bạn: tham số: view=cm fs=1 tf=1 source=mailto su= chủ đề mail to: người nhận body: nội dung mail đặt trước  

Gửi mail bằng PHPMailer-master từ tài khoản gmail, office 365

require __DIR__.’/PHPMailer-master/class.phpmailer.php’; require __DIR__.’/PHPMailer-master/class.smtp.php’; $this->mail = new PHPMailer(); $this->mail->IsSMTP(); // set mailer to use SMTP dùng tài khoản Office 365 $this->mail->Host =”smtp.office365.com”; // specify main and backup server $this->mail->Port = 587; // set the port to use $this->mail->SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication $this->mail->SMTPSecure = “tsl”; $this->mail->Username = “yourmail@yourdomain”;// your SMTP username or…