php curl error code 60

Lỗi tương tự: https://stackoverflow.com/questions/21114371/php-curl-error-code-60 Use this certificate root certificate bundle: tải bản mới nhất: https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem Copy this certificate bundle on your disk. And use this on php.ini curl.cainfo = “path_to_cert\cacert.pem” Tuy nhiên trong hệ thống server ảo hóa thì có rất nhiều file php.ini, vậy liệu file nào mới đúng Với Ampps thì sau đây là…